متقاضی گرامی!

لطفاً اطلاعات خواسته‌شده در فرم زیر را به طور کامل وارد نمائید؛ لازم به ذکر است شرکت افرند پلیمر آرکا هیچ‌گونه تعهدی در ضمانت اجرایی، کاری و… اشخاص معرفی‌شده ندارد. (صرفاً معرفی مهندسین و تکنسین برق جهت مشاوره و همکاری می‌باشد)

فرم ثبت‌نام تکنسین و مهندسین برق